آیا درمان HIV امکان پذیر است؟

تعداد بسیار کمی از افراد “درمان” HIV گزارش شده اند. آنچه محققان از آنها یاد می گیرند را بخوانید.منبع