آیا می توان ADHD را بدون دارو درمان کرد؟

برای اکثر خانواده ها، تشخیص ADHD به معنای یک سفر طولانی در دنیای داروها است. اما موفق ترین درمان ترکیبی از داروها و یادگیری برای مدیریت رفتار است.منبع