استفاده از شبیه‌سازی‌های اتصال مولکولی با AlphaFold2 برای پیش‌بینی برهم‌کنش‌های پروتئین-لیگاند برای کشف داروی آنتی‌بیوتیک

در مطالعه اخیر منتشر شده در زیست شناسی سیستم های مولکولیمحققان نشان دادند که برای استفاده بهتر از AlphaFold2 برای کشف بهتر آنتی‌بیوتیک، به پیشرفت‌هایی در مدل‌سازی تعاملات پروتئین-لیگاند با استفاده از رویکردهای مبتنی بر یادگیری ماشین نیاز است.

مطالعه: ارزیابی پیش‌بینی‌های اتصال مولکولی با قابلیت AlphaFold برای کشف آنتی‌بیوتیک.  اعتبار تصویر: Jaromond/Shutterstock
مطالعه: ارزیابی پیش‌بینی‌های اتصال مولکولی با قابلیت AlphaFold برای کشف آنتی‌بیوتیک. اعتبار تصویر: Jaromond/Shutterstock

زمینه

نویسندگان به بهبودی عمیق در عملکرد مدل اشاره کردند، همانطور که توسط auROC اندازه‌گیری شد، با RF-Score، RF-Score-VS، و NN-Score. برعکس، عملکرد مدل با استفاده از DOCK6.9 بهبود نیافت و امتیازدهی مجدد با استفاده از امتیاز PLEC انجام شد. علاوه بر این، مدل‌های اجماع شامل چندین SF مبتنی بر یادگیری ماشینی، نسبت نرخ مثبت واقعی به نرخ مثبت کاذب و دقت پیش‌بینی را بهبود بخشید.

نتیجه گیری

شایان ذکر است، عملکرد مدل حتی زمانی که ساختارهای پروتئینی تعیین‌شده تجربی توسط محققان به کار گرفته شد، مشابه باقی ماند. به شرطی که یک مدل تصادفی با auROC 0.5 مطابقت داشته باشد، این نتایج نشان داد که شبیه‌سازی‌های اتصال مولکولی عملکرد ضعیفی را نشان می‌دهند.

فعل و انفعالات پروتئین لیگاند پیش‌بینی‌شده بین آنتی‌بیوتیک‌ها و پروتئین‌های ضروری را می‌توان تا حدی با استفاده از سنجش‌های بیوشیمیایی که فعالیت آنزیمی را اندازه‌گیری می‌کنند، با فعل و انفعالات اتصالی که توسط مهار آنزیمی پشتیبانی می‌شود، مورد بررسی قرار داد.

اگر چه همه کاره است، داکینگ نیاز به دانش قبلی از ساختارهای پروتئینی دارد. تعداد و کیفیت ساختارهای پروتئین هدف، کاربرد آن را برای شناسایی هدف دارو محدود می کند.

در مورد مطالعه

به طور شگفت انگیزی، مولکول های پروتئینی متعدد به طور آنزیمی هر ترکیب ضد باکتری شناسایی شده را مهار می کنند و بی بند و باری گسترده را تأیید می کند. این پدیده همچنین امکان محک زدن عملکرد مدل را در مقیاس آماری معنی دار فراهم کرد.

به همین ترتیب، تجزیه و تحلیل مطالعه موقعیت اتصال و میل اتصال 64528 جفت پروتئین-لیگاند را پیش‌بینی کرد. 100 ترکیب غیرفعال دیگر که به‌طور تصادفی انتخاب شدند منجر به پیش‌بینی وضعیت اتصال و میل ترکیبی برای 29600 جفت پروتئین-لیگاند از طریق شبیه‌سازی‌های اتصال مشابه شدند. علاوه بر این، محققان فعالیت آنزیمی چندین مورد را اندازه گیری کردند E. coli پروتئین ها در تکثیر دی اکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA)، رونویسی و سنتز دیواره سلولی نقش دارند.

مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از AlphaFold2 برای پیش‌بینی هدف دارو، روشی امیدوارکننده است اما هنوز در مرحله اولیه خود است. بر این اساس، تحقق پتانسیل آن برای کشف دارو مستلزم بهبودهای قابل توجهی در مدل‌سازی تعاملات پروتئین-لیگاند است. محک زدن عملکرد شبیه‌سازی‌های اتصال مولکولی یکی از راه‌های عملی برای بهبود دقت پیش‌بینی است. با این حال، به استفاده همزمان از رویکردهای مبتنی بر یادگیری ماشین نیاز دارد. به طور کلی، یافته های مطالعه می تواند استفاده مناسب از AlphaFold2 در کشف دارو را نشان دهد.منبع

یک چالش عمده در کشف دارو، شناسایی تداخلات دارو-هدف است. محققان چندین رویکرد را برای رسیدگی به این موضوع به کار گرفته‌اند، از جمله سنجش‌های بیوشیمیایی، تعاملات ژنتیکی، و اتصال مولکولی. با این حال، تنها اتصال مولکولی برای شناسایی تعاملات پروتئین-لیگاند و مکانیسم(های) اثر دارو مفید است.

محققان به طور گسترده داده های تجربی برهمکنش پروتئین-لیگاند را با در سیلیکو پیش‌بینی‌هایی برای نشان دادن اینکه بسته به آستانه میل ترکیبی مورد استفاده، این رویکرد مدل‌سازی دقت پیش‌بینی بین 41% و 73% داشت. صرف نظر از آستانه میل اتصال، سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (auROC) در سراسر پروتئین های ضروری به طور متوسط ​​0.48 بود.

به عنوان یک کنترل، زیرمجموعه ای از ترکیبات غیرفعال به همان روش متصل شد. محققان از AutoDock Vina، یک برنامه اتصال منبع باز به طور گسترده مورد استفاده و معیار قرار گرفتند تا همه 218 ترکیب فعال را در برابر 296 پروتئوم ضروری پیش بینی شده توسط AlphaFold2 متصل کنند. این شبیه‌سازی‌ها هم برهمکنش‌های پروتئین لیگاند خاص و گسترده و هم بی‌تفاوتی پروتئین را پیش‌بینی کردند. در نهایت، محققان پیش‌بینی‌ها را با چهار تابع امتیازدهی مبتنی بر یادگیری ماشین (SFs)، یعنی RF-Score، RF-Score-VS، امتیاز اتصال گسترده پروتئین-ligan (PLEC) و شبکه عصبی (NN)-Score دوباره ارزیابی کردند.

یافته های مطالعه

در مطالعه حاضر، محققان از انتشار اخیر پایگاه داده AlphaFold2 از پیش‌بینی‌های ساختار پروتئین برای فعال کردن رویکردهای اتصال معکوس استفاده کردند. اشریشیا کلی (E.coliپروتئوم ضروری که امکان پیش‌بینی گسترده اهداف اتصال آنتی‌بیوتیک‌ها را فراهم می‌کند. این آزمایش‌ها می‌توانند به ارزیابی عملکرد پلتفرم مدل‌سازی و افشای دقت پیش‌بینی شبیه‌سازی‌های اتصال مولکولی با AlphaFold2 کمک کنند.

در مجموع، 218 ترکیب ضد باکتری بر علیه آن فعال بودند E. coli و حدود 80 درصد آنتی‌بیوتیک‌هایی از کلاس‌های ساختاری بتالاکتام، آمینوگلیکوزید، تتراسایکلین، کینولون و پلی‌کتید بودند. ترکیبات فعال باقیمانده از سموم و ترکیبات ضد نئوپلاستیک تشکیل شده است. این مطالعه همچنین مجموعه دیگری از ترکیبات را شناسایی کرد که خواص ضد باکتریایی آنها بر ضد E. coli قبلا مستند نشده اند.

محققان نمایشگرهایی با توان عملیاتی بالا شامل 39128 ترکیب بازدارنده رشد در برابر نوع وحشی انجام دادند. E. coli. این ترکیبات مواد طبیعی، آنتی‌بیوتیک‌ها و مولکول‌های ساختاری متفاوت با وزن‌های مولکولی بین 40 دالتون (Da) و 4200 Da بودند. تمام ترکیباتی که رشد نسبی را تا 80 درصد مهار می‌کردند فعال در نظر گرفته شدند و هر ترکیب فعال به صورت محاسباتی با 296 AlphaFold2 پیش‌بینی‌شده متصل شد. E. coli پروتئوم ضروری