افزایش ظرفیت آفریقا برای تولید واکسنآفریقا تنها یک درصد از واکسن های معمول خود را تولید می کند. این امر منطقه را برای نیازهای واکسن خود به واردات وابسته می کند و آن را در برابر بحران واکسن در مواقع اضطراری بهداشتی آسیب پذیر می کند.

در این قسمت از تمرکز علمی آفریقا، ابره اوکرکه، مشاور فنی ارشد در مؤسسه تونی بلر برای تغییرات جهانی و مشاور ارشد افتخاری بهداشت عمومی برای مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا، می‌گوید تحقیقات در علم و تأمین مالی برای درمان و ساخت واکسن در این قاره، باید افزایش یابد.

پروفسور کلود مووونی، مدیر کل مرکز زیست پزشکی رواندا، به ما می گوید که افزایش ظرفیت آفریقا برای تولید واکسن، بحث اصلی در دومین کنفرانس بین المللی بهداشت عمومی در آفریقا خواهد بود که قرار است در هفته دوم دسامبر در رواندا برگزار شود. .منبع