این مقاله در انتظار بررسی بیشتر واقعیت حذف شده است


اولین آزمایش تشخیصی برای کووید طولانی مدت اکنون برای بیماران در سراسر استرالیا در دسترس است. این آزمایش می‌تواند به پزشکان در تشخیص بیماری کووید طولانی مدت با تمایز آن از سایر بیماری‌های با علائم مشابه و طراحی رویکردهای درمانی شخصی کمک کند.منبع