حاکمیت منطقه آزاد اروند می شود

به او رئیس جمهور پس از ارائه مصوبات کارگروه اعمال ماده ۶۵ احکام دائمی، امروز این ماده قانونی و نحوه اعمال حاکمیت مناطق آزاد را تصویب کردند.

محمدرضا اسکندری ،مدیرعامل منطقه آزاد اروند گفت :رئیس جمهور به منظور پایان دوگانگی حاکمیتی ، فردا حاکمیت منطقه آزاد اروند را می کند.

پس از اعمال سایت منطقه آزاد اروند ، تشکیل شورای تامین، معرفی مدیران و مقامات گمرگ در منطقه آزاد با پیشنهاد و زیرنظر مدیر این منطقه انتخاب و معرفی می شوند.منبع