“سلامتی چیست؟” از KHN: زندگی پس از “رو” … گیج کننده است


تصمیم دادگاه عالی مبنی بر لغو حق قانونی فدرال برای سقط جنین باعث سردرگمی در پی آن شده است.منبع