فشار خون نرمال و طبیعی چقدر است؟

وقتیکه بهطور منظم فشار خون خود را در منزل چک میکنید متوجه میشود که فشار خون شما کمتر از زمانی است که به مطب پزشک مراجعه میکنید. از این مشکل با نام فشار خون روپوش سفید یاد میشود. فشار خون با واحد میلیمتر جیوه (mm Hg) اندازهگیری میشود. در زمان اندازهگیری فشار خون سعی کنید حرکت نکرده و حرف نزنید. برای هر بار اندازهگیری فشار خون سعی کنید از یک دست خود استفاده کنید. بهطورکلی هرچقدر فشار خون شما پایینتر باشد بهتر است. این خوراکیهای طبیعی سرشار از ویتامین، مواد معدنی و فیبر بوده که میتوانند به هنگام هضم، فشار خون شما را کاهش دهند. سالادهایی مصرف کنید که دارای گوجه، اسفناج، سیر و کرفس باشند تمامی این سبزیجات میتوانند به کاهش فشار خون شما کمک کنند. همچنین از برخی داروهای خاص که میتوانند فشار خون را افزایش دهند مانند برخی از اسپریهای بینی استفاده نکنید. حداقل به مدت 30 دقیقه قبل از اندازهگیری فشار خون، غذا نخورید، سیگار نکشید و ورزش نکنید. قبل از شروع، به مدت 5 دقیقه آرام و ساکت بنشینید و پاهای خود را بر روی زمین قرار دهید. درحالیکه نشستهاید دست خود را اندکی خم کنید و آن را روی یک میز قرار دهید بهطوری که بازوی شما همسطح با قلب قرار بگیرد.

کاهش مایعات اضافی در بافتها، حجم کاری قلب و فشار خون شما را کاهش خواهد داد. محور پزشکی آسیا با داشتن سالها تخصص در زمینه عرضه و فروش فشارسنجهای عقربهای و دیجیتال، آماده پاسخ به سؤالات شما پیرامون نحوه اندازهگیری فشار خون میباشد. برای مثال، فشار خون 90/60 سلامت را نشان میدهد البته درصورتیکه شما احساس ناخوشی نداشته باشید. نحوهی اندازهگیری فشار خون با استفاده از دستگاههای دیجیتال و متفاوت از آنالوگ یا دستی میباشد. با عادت کردن بیشتر به دستگاه فشارسنج و آشنا شدن با نحوه گرفتن فشار خون با دستگاه دیجیتال، در هر بار تنها یک یا دو مرتبه اندازهگیری لازم خواهد بود. برای آماده شدن کاری لازم نیست. ممکن است برای این کار لازم باشد تا آستین خود را بالا بزنید و یا پیراهن خود را دربیاورید. این خوراکیها برای افراد بالغ سالم به هنگام هضم اثر ادرارآور خواهند داشت. مواد معدنی مثل پتاسیم و کلسیم در این خوراکیها نقشی اساسی در تنظیم فشار خون ایفا میکنند. برخی از افراد نمیتوانند در قسمت چین بازو بهخوبی از بخش زنگولهای گوشی استفاده کنند بنابراین به آنها پیشنهاد میکنیم که از بخش زنگولهای و یا دیافراگم گوشی برای اندازهگیری فشار خون استفاده کنند.

قسمت زنگولهای گوشی پزشکی را بهآرامی در محل چین بازو فشار دهید. با گوشی پزشکی به جریان خون گوش داده و همزمان فشارسنج را در نظر داشته باشید. افراد مبتلا به فشار خون باید در طول روز به طور مرتب فشار خود را اندازه بگیرند تا از تغییرات آن و عوامل تأثیرگذار بر فشار خون آگاه شوند. فشار خون را در دو دست اندازه گرفته و به تفاوت آن دقت کنید. نحوه گرفتن فشار خون با دستگاه آنالوگ، کاف یا بازوبند را دور بازو ببندید بهطوری که لبهی پایینی آن 2,5 سانتیمتر بالاتر از چین بازو (محل خم شدن آرنج) قرار بگیرد. عدد دوم نشاندهندهی میزان فشار خون در بین ضربان های قلب و به هنگام استراحت آن میباشد. اولین صدای ضربه نشاندهندهی فشار سیستولی قلب میباشد. تنها راه برای تعیین فشار خون شما، اندازهگیری آن میباشد. اما اندازهگیری فشار خون، خود مستلزم مهارت و آشنایی با نحوهی انجام آن هستید. همچنین به موقعیت بدن فرد، دست مورد اندازهگیری و اندازهی کاف (کوچک، استاندارد و بزرگ) دقت کنید.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد مجله خبری medicsmart لطفا به بازدید از وب سایت ما.

کافئین و الکل هر دو به شکل قابلتوجهی باعث افزایش فشار خون در برخی از افراد میشوند. این غذاها معمولاً در قسمت غذاهای آمادهی فروشگاهها پیدا شده و حاوی مقادیر زیاد سدیم هستند که بهسرعت باعث افزایش فشار خون میشود. زمانی که صدای ضربات از بین میرود، فشار دیاستولی مشخص میشود. به این عدد فشار دیاستولی میگویند. فردی با فشار سیستولی 120 و فشار دیاستولی 80 بهاصطلاح فشار خونی برابر با 120/80 یا 120 روی 80 دارد. کاف فشار خون را به آرامی بر روی بازوی خود ببندید به طوری که لبهی پایینی کاف حدود 2,5 سانتیمتر از محل خم شدن آرنج فاصله داشته باشد. وقتیکه دکمهی start را میزنید کاف فشار خون شروع به باد شدن کردن و سپس با خالی شدن آن، اعداد روی نمایشگر دستگاه کاهش پیدا میکنند. کاف فشار خون را بر روی پوست بازوی خود قرار دهید. دستگاه فشارسنج به صورت خودکار درحالیکه شما فعالیتهای عادی خود را انجام میدهید فشار خون شما را اندازهگیری میکند.