مبارزه بر سر Roe تمام شده است، اما دعواهای دیگر تازه شروع شده اند

مقامات فدرال و ایالتی به سرعت در مورد اینکه چه حمایت هایی هنوز برای دسترسی به سقط جنین وجود دارد صحبت کردند و برخی از فرمانداران اقدامات جدیدی را برای گسترش این حمایت انجام داده اند.منبع