ژنتیک چگونه دخیل استعکس مفهوم مولکول DNA

دیستروفی های ارثی شبکیه اختلالاتی هستند که از طریق خانواده ها منتقل می شوند. بیاموزید که چگونه این مورد روی کدام یک از آنها، تشخیص و درمان احتمالی تأثیر می گذارد.منبع