MHRA استفاده از واکسن Pfizer/Biontech COVID-19 را در کودکان ۶ ماهه تا ۴ ساله مجاز می‌کند.

کارشناسان MHRA در تصمیم گیری خود، داده های یک کارآزمایی بالینی در حال انجام را که شامل 4526 شرکت کننده بود، به دقت بررسی کردند. عوارض جانبی متداول و مورد انتظار (واکنش زایی) مطابق با آنچه می توان از یک واکسن در این گروه سنی پیش بینی کرد، بود.

آژانس تنظیم مقررات داروها و محصولات بهداشتی و درمانی (MHRA) واکسن را در این گروه سنی جدید پس از اینکه مشخص شد با استانداردهای ایمنی، کیفیت و اثربخشی تنظیم کننده بریتانیا مطابقت دارد و هیچ نگرانی ایمنی جدیدی شناسایی نشده است، مجوز داده است. این تصمیم پس از بررسی دقیق شواهد توسط کمیسیون داروهای انسانی تأیید شده است.

این ارائه به طور ویژه برای این گروه سنی جدید طراحی شده است و در دوز کمتری در مقایسه با دوز مورد استفاده در افراد 5 تا 11 ساله (3 میکروگرم در مقایسه با 10 میکروگرم) ارائه شده است. این دارو به صورت سه تزریق در قسمت فوقانی بازو، با دو دوز اول با فاصله 3 هفته و سپس یک نوبت سوم حداقل 8 هفته پس از دوز دوم تجویز می شود.

تعیین اینکه آیا واکسن برای استفاده در این گروه سنی به عنوان بخشی از برنامه واکسیناسیون کووید-19 بریتانیا توصیه می شود یا خیر، بر عهده کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی (JCVI) خواهد بود.منبع

مجوز ارائه جدید واکسن Pfizer/BioNTech COVID-19 (Comirnaty) برای استفاده در نوزادان و کودکان 6 ماهه تا 4 ساله صادر شد.