NOVIDS: آیا برخی ژن هایی برای فرار از کووید دارند؟مصونیت کووید

NOVIDS اصطلاحی است که برخی برای توصیف افرادی که به کووید مبتلا نشده اند استفاده می کنند. اما محققان بیش از حد این کلمه را دوست ندارند. آنها به دنبال پشتوانه های ژنتیکی احتمالی برای گروهی از افرادی هستند که ترجیح می دهند آنها را “مقاومت” بنامند.منبع